W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.


ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok

tel.: (+48) 85 745 81 00
fax: (+48) 85 745 81 13

strona internetowa: www.wobi.pl
e-mail: sekretariat@wobi.pl

NIP: 542-020-01-22
REGON: 050207647

Dofinansowane projekty

W dniu 21.12.2017 r. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”.
Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 164 259 346,82 PLN, przy czym dofinansowanie z UE wyniesie 85 611 246,82 PLN. Pozostałą część będą stanowiły środki Wodociągów Białostockich.
 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji białostockiej.
 
Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych:
 • Zapewnienie utrzymania parametrów jakościowych oczyszczonych ścieków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG.
 • Zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej.
 • Zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
 • Zmniejszenie awaryjności działania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
 • Poprawa szczelności istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie wód infiltracyjnych.
 • Zmniejszenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
 • Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.
 • Zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.
 • Wzrost jakości wody pobieranej z ujęcia powierzchniowego.
 • Ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dla środowiska lokalnego.
 • Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków.
 • Zwiększenie liczby ludności korzystającej z nowo wybudowanej i zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej
  oraz ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres inwestycji obejmuje m.in. działania w zakresie robót budowlanych dotyczących oczyszczalni ścieków, rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Białystok.
W ramach przedsięwzięcia pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” zaplanowano przeprowadzenie następujących działań inwestycyjnych:
 • Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków – (I etap); Rozbudowa układu biologicznego polegać będzie na budowie dwóch dodatkowych bloków biologicznych o łącznej kubaturze 14 000 m3, napowietrzanych za pomocą aeratorów powierzchniowych, dla przepływu ścieków 80 000 m3/d.
  W konsekwencji realizacja zadania umożliwi utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych, w zakresie azotu,
  na poziomie wymaganym przepisami prawa polskiego i unijnego.
 • Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków; Zadanie ma na celu ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny poprzez zainstalowanie urządzeń
  do zatrzymywania i usuwania powietrza złowonnego z wybranych obiektów oczyszczalni.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarach, gdzie dotychczas nie funkcjonuje system wodociągowo-kanalizacyjny. W ramach projektu planuje się budowę 3,88 km sieci kanalizacyjnej i 1,50 km sieci wodociągowej wraz z odtwarzaniem istniejącej nawierzchni po robotach budowlano-montażowych.
 • Przebudowa i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) w celu usprawnienia jej funkcjonowania. Planowana przebudowa sieci kanalizacyjnej wynika ze złego stanu technicznego istniejącej infrastruktury, który jest przyczyną licznych awarii, powstawania nieszczelności i przedostawania się ścieków do gruntu oraz infiltracji wód do kanałów.W ramach projektu planuje się przebudowę 9,86 km sieci kanalizacyjnej wraz z odtwarzaniem istniejącej nawierzchni po robotach budowlano-montażowych.
 • Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia. Projektowana przebudowa sieci wodociągowej jest związana
  z wymianą istniejących rurociągów żeliwnych z 2. połowy XX wieku, ze względu na zły stan techniczny i liczne awarie. W ramach projektu planuje się przebudowę 4,18 km sieci wodociągowej.
 • Zadania z zakresu ujmowania i uzdatniania wody
  - modernizacja stawów infiltracyjnych służących do gromadzenia wody powierzchniowej na potrzeby ujęcia wody dla miasta Białegostoku i Wasilkowa,
  - budowa trzeciego pulsatora na terenie SUW w Pietraszach w celu zwiększenia wydajności procesu koagulacji.
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne SUW Jurowce.
 • Zakup pojazdów specjalnych do monitoringu i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej:
  - pojazdu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej z technologią jednostopniowego odzysku wody,
  - pojazdu wielofunkcyjnego do monitoringu sieci.
 
 

Powiadom znajomego