Łączna ilość udziałów: 331 080 na dzień 31.12.2019 r. równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy.

 Struktura własnościowa

· Gmina Białystok posiada 298 849 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) (90,265%) udziałów o łącznej wartości 149 424 500 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset).

· Gmina Wasilków posiada 32 231 (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) (9,735%) udziałów o łącznej wartości 16 115 500 zł (słownie: szesnaście milionów sto piętnaście tysięcy pięćset).