Aktywa Spółki na 31.12.2021 r. wynoszą 550 247 867,79 zł, w tym: 

 A. Aktywa trwałe: 514 962 935,87  zł 

 • wartości niematerialne i prawne: 1 861 877,51 zł
 • zaliczki na wartości niematerialne i prawne: 231 421,15 zł 
 • rzeczowe aktywa trwałe: 512 941 198,36 zł 
  * środki trwałe: 441 130 377,90 zł  
     - grunty własne: 237 529,73 zł 
     - budynki i lokale: 412 828 612,05 zł 
     - urządzenia techniczne i maszyny: 21 431 074,29 zł 
     - środki transportowe: 5 275 535,23 zł 
     - pozostałe środki trwałe: 1 357 626,60 zł 
  * środki trwałe w budowie: 71 810 820,46 zł 
  * zaliczki na środki trwałe w budowie: 0,00 zł

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 165.540.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy).