Aktywa Spółki na 31.12.2021 r. wynoszą 576 470 988,43 zł, w tym: 

 A. Aktywa trwałe: 547 518 351,65  zł 

 • wartości niematerialne i prawne: 1 310 640,05 zł
 • zaliczki na wartości niematerialne i prawne: 360 984,34 zł 
 • rzeczowe aktywa trwałe: 546 047 292,60 zł 
  * środki trwałe: 455 742 125,21 zł  
     - grunty własne: 237 529,73 zł 
     - budynki i lokale: 423 112 859,92 zł 
     - urządzenia techniczne i maszyny: 23 743 778,25 zł 
     - środki transportowe: 7 737 502,12 zł 
     - pozostałe środki trwałe: 910 455,19 zł 
  * środki trwałe w budowie: 90 305 167,39 zł 
  * zaliczki na środki trwałe w budowie: 0,00 zł

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 165.540.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy).