Aktywa Spółki na 31.12.2016 r. wynoszą: 403 580 972,57  zł, w tym: 

 A. Aktywa trwałe 381 664 063,78  zł 

 • wartości niematerialne i prawne 271 845,32 zł
 • zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 270 444,00  zł 
 • rzeczowe aktywa trwale 380 121 774,46   zł 
  * środki trwałe 363 158 714,47  zł  
     - grunty własne 246 953,62  zł 
     - budynki i lokale 339 535 831,72 zł 
     - urządzenia techniczne i maszyny 21 432 039,25 zł 
     - środki transportowe 773 779,38 zł 
     - pozostałe środki trwałe 1 170 110,50  zł 
  * środki trwałe w budowie 16 963 059,99  zł 
  * zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 165.540.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy).