Prowadzone  rejestry przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku
  
1.      Rejestr danych statystycznych dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2.      Rejestr wskaźników technicznych w zakresie wodociągów i kanalizacji
3.      Rejestry sprzedaży usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków:
-         podatku VAT
-         podatku dochodowego (od 1.01.2004)
-         ilościowo-wartościowej (netto i brutto)
4.      Rejestry dokumentów windykacyjnych
-         kopie faktur
-         potwierdzenia sald
-         kopie upomnień i wezwań do zapłaty
-         kopie not odsetkowych
-         dziennych wyciągów i rachunków bankowych
5.      Rejestr protokołów z końcowego odbioru przyłączy wod.-kan.
6.      Rejestr umów dot. wykonania projektów budowlanych przyłączy wod.-kan. przez WB
7.      Rejestr zamknięcia – otwarcia wody
8.      Rejestr zamknięcia wody /nie opłacone rachunki/
9.      Rejestr – likwidacja przyłączy domowych
10.  Rejestr wydanych warunków przyłączenia
11.  Rejestr uzgodnionej dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wod.-kan.
12.  Rejestr odbiorów sieci i przyłączy wod.-kan.
13.  Ewidencja odbiorców usług wody i ścieków:
-         umowy o zaopatrzenie i odprowadzanie ścieków
-         księgi odczytowe wskazań wodomierzy
-         komputerowe bazy danych odbiorców usług – system informatyczny Rozliczanie Odbiorców Wody „ROW-MEX”, Kom-Media, Axapta, Implus.
14.  Ewidencja wniosków i skarg
15.  Ewidencja korespondencji wychodzącej i przychodzącej
16.  Archiwa:
-          umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
-          ksiąg odczytowych wskazań wodomierzy
-          dowodów wpłat za wodę i ścieki
-          wyniki analizy wody
-          sprawozdania miesięczne, roczne, kwartalne z jakości wody.
 
Informacje odnośnie danych zawartych w ww. rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek osoby, której dotyczą.