Wodociągi Białostockie udostępniają swoje obiekty do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i wycieczek edukacyjnych. Prosimy o pisemne zgłaszanie grup (faksem lub osobiście do Sekretariatu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.) nie większych niż 40 osób. Ze względu na specyfikę wydziałów produkcji wody, podanie dotyczące wycieczki na te obiekty powinno zawierać listę imienną uczestników. W przypadku wizyty na Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku spełnienie tego warunku nie jest wymagane.
 
Podanie, adresowane do Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., powinno zawierać:
  • określenie obiektu docelowego,
  • planowany i rezerwowy termin wycieczki (oprócz weekendów, godziny przedpołudniowe),
  • określenie profilu grupy (klasa, specjalność itp.) oraz ilości osób,
  • powód przeprowadzenia wycieczki,
  • adnotacje o odpowiedzialności opiekuna/ów za grupę,  
  • imię i nazwisko opiekuna/ów,
  • dane kontaktowe (nr telefonu).

 

Zapraszamy!