W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.


ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok

tel.: (+48) 85 745 81 00
fax: (+48) 85 745 81 13

strona internetowa: www.wobi.pl
e-mail: sekretariat@wobi.pl

NIP: 542-020-01-22
REGON: 050207647

Rada nadzorcza

Antoni Zadykowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Miklaszewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Waraksa-Kulesza - Sekretarz Rady Nadzorczej
 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, dokonując wyboru biegłego rewidenta, kieruje się zasadą, iż ta sama firma audytorska nie powinna być ponownie wybrana w następnym roku, jeżeli badała sprawozdanie finansowe Spółki przez dwa kolejne lata.
 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt 2 i 3 oraz sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników kontroli.
 5. Zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w sporach z członkami zarządu.
 6. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 7. Zatwierdzanie schematu i regulaminu organizacyjnego Spółki.
 8. Opiniowanie projektu regulaminu Zarządu.
 9. Wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki.
 10. Opiniowanie wieloletnich planów oraz programów działalności Spółki, a także kontrolowanie wykonywania zadań w nich określonych.
 11. Uchwalanie rocznych planów oraz programów działalności Spółki, a także kontrolowanie wykonywania zadań w nich określonych.
 12. Uszczegóławianie celów zarządczych, od realizacji których zależy część zmienna wynagrodzeń członków zarządu, ustalanie wagi poszczególnych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania.
 13. Ocena realizacji celów zarządczych w danym roku obrotowym i określanie na tej podstawie wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu.
 14. Zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki.
 15. Na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciągnięcie kredytu bankowego od 2% do 5% kapitału zakładowego oraz opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę kredytu bankowego przewyższającego 5% kapitału zakładowego.
 16. Określanie ogólnych zasad odnoszących się do zakresu oraz sposobu udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji, a także korzystania, jeśli jest to uzasadnione, przez członka zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych i zasad pokrywania uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w związku z pełnieniem funkcji a także zawieranie w imieniu Spółki umowy z członkiem Zarządu regulującej te sprawy.
 17. Wyrażanie zgody na uczestnictwo i poniesienie lub refinansowanie przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia członków Zarządu związanego z przedmiotem usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu, jeżeli koszty te przekroczą w danym roku kalendarzowym 10 000 zł netto.
 18. Wyrażanie zgody  na wykorzystanie przez członka Zarządu płatnej przerwy w świadczeniu usług, przysługującej w każdym roku kalendarzowym, gdy członek Zarządu chce ją wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym.
 

Powiadom znajomego