Brak treści artykułu

Załączniki:

Wniosek/Oświadczenie 1) o przygotowanie oferty cenowej na odpłatne przyłączenie nieruchomości do sieci w zakresie pasa drogowego 2) o realizacji przyłączenia do sieci na własny koszt
Wniosek o zmianę porozumienia w temacie przyłączania nieruchomości
Wniosek 1) o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego i przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 2) o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Informacja dla konsumenta
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o sprawdzenie i zaplombowanie podlicznika
Przykładowa zabudowa podlicznika do podlewania ogrodu
Wniosek o otwarcie/zamknięcie dopływu wody lub likwidację przyłącza
Wniosek o pobór wody z hydrantu do celów budowy
Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego
Zalecane wymagania dla urzadzeń do pomiaru ilości ścieków i urządzeń do pomiaru jakości ścieków
Wodomierze główne montowane w Wodociągach Białostockich - typy i średnice
Wniosek o opinię o możliwości przyłączenia do sieci
Wniosek o warunki przyłączenia do sieci